اسیری ویژه برنامه محرم

اسیری ویژه برنامه محرم

ای تشنه شهید سر بریده دل از سر و از پسر بریده در ظهر عطش مگر چه دیدی کزجام جهان نظر بریدی

1398/6/19

149

نظرات خود را با ما در میان بگذارید